Sweet Potato Chips with Nori Sachimi Sea Salt

8.90